Taal

Een goede taalbeheersing is van groot belang om te kunnen functioneren in de maatschappij. Taal speelt ook een belangrijke rol bij het verwerven van inhouden en vaardigheden voor alle leergebieden. Daarnaast heeft taal een sociale functie. Dat houdt onder meer in dat het onderwijs uitgaat van communicatieve situaties (aandacht voor spreken en luisteren en gesprekken voeren over onderwerpen die kinderen bezig houden) en het lezen van boeiende teksten.

In groep 3 werken we met de methode Veilig leren lezen; een methode die schriftelijke en mondelinge taal stevig verankert met veel aandacht voor aspecten van leesbevordering en leesbeleving: technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, creatief en functioneel schrijven, woordenschat, spreken en luisteren. We differentiëren op drie niveaus (Maan, Ster en Zon) aan de hand van toetsen na iedere kern en de vier signaleringsmomenten gedurende het schooljaar in groep 3. We maken naast de lees- en werkboekjes gebruik van (digitaal) oefenmateriaal, spelletjes en computerprogramma’s behorende bij de methode. 

In groep 4 tot en met 8 gebruiken we de methode Taal Actief 2; de laatste versie van deze methode voor taal- en (werkwoord-) spelling. De integratie van woordenschat en spelling is een belangrijk onderdeel van deze methode. Bij Taal Actief wordt gedifferentieerd op drie niveaus waarbij de kinderen geleidelijk leren eigenaar te worden van hun eigen leerproces door die  opdrachten te kiezen die bij hun niveau passen. Binnen een thema worden op diverse momenten werkvormen aangeboden waarbij de kinderen samenwerken. Taal actief hanteert het zogenaamde IGDI-model: interactieve, gedifferentieerde, directe instructie. Dit betekent dat de uitleg van de leerkracht over het doel van de les de start vormt van het leerproces. Daarna passen de kinderen onder begeleiding de instructie toe bij verwerkingsopdrachten. De kinderen die intensievere uitleg nodig hebben, krijgen dit bij de verlengde instructie. De lessen worden dagelijks afgesloten door samen te reflecteren op de les. 

Engels

In groep 5 t/m 8 werken we met de methode Take it easy! Aan de hand van thema’s als vrije tijd, hobby’s en reizen presenteren “native speakers” de lessen aan de leerlingen. Filmpjes en clips vormen een belangrijke ondersteuning van de lessen in de Engelse taal. De lessen worden verwerkt in werkboeken en in de groepen 7 en 8 maken de leerlingen een taalportfolio. 

Lezen

Geschreven taal is een belangrijke vorm om informatie over te dragen. Mede daarom besteden wij veel aandacht aan het goed leren lezen. Om te voorkomen dat kinderen leesproblemen krijgen, werken wij met het protocol 'Leesproblemen en dyslexie' voor groep 1 t/m 8. Door de ontwikkeling van lezen van het individuele kind goed te volgen zijn wij in staat om stagnaties en/of voorsprong in de ontwikkeling vroegtijdig te ontdekken waardoor de groepsleerkracht het onderwijsaanbod kan aanpassen. De methode Estafette ondersteunt onze lessen voortgezet technisch lezen. Estafette staat voor technisch leesonderwijs op maat. De materialen bieden daar alle ruimte voor. Het biedt onder meer leuke werkboeken, spannende leesboeken, informatieve omnibussen en de estafetteloper voor de kinderen. Leesplezier en leesuitdaging staan altijd voorop. Estafette sluit naadloos aan op Veilig Leren Lezen, de methode die wij in groep 3 hanteren. Er wordt -in beide methodes- gewerkt met drie aanpakken, deze differentiëren in instructie, begeleiding, herhaling en leestijd. Er is een heldere aanpak voor 'risicolezers', 'methodevolgers' en 'snelle lezers'. Uitbreiding van de woordenschat is een vast element van deze methode. In de leesboeken en omnibussen zijn moeilijke woorden gemarkeerd; in de werkboeken vinden de kinderen uitleg over deze woorden. 

Nieuwsbegrip XL is de methode voor begrijpend lezen, waarbij uitgegaan wordt van zes strategieën. De lessen worden wekelijks gemaakt en gebaseerd op het nieuws, waardoor de onderwerpen zeer actueel zijn en voor kinderen erg boeiend.

Informatie in beeld

Volg ons op FacebookTwitter