Missie – Waar staan wij voor?

Kinderen hebben wortels nodig, een stevige basis: ze mogen zijn wie ze zijn en willen geliefd worden zoals ze zijn. Daarnaast hebben ze vleugels nodig: ruimte om hun eigen weg te gaan, om eigen keuzes te maken die passen bij hun behoeften. Daarbij heeft elk kind een bepaalde mate van ondersteuning nodig, zodat het zijn vleugels durft en kan gebruiken om uit te groeien tot wie en wat het kan worden. 

Leren is het uitbreiden van bestaande kennis en het verkennen van nieuwe vaardigheden; leren doe je in een context, die is belangrijk om tot leren te komen. Leren doe je met alle zintuigen, leren is doen. Leren is een manier om doelen te bereiken; om te leren is samenwerking nodig. 

Talentontwikkeling betekent voor ons dat wij ieder kind zijn/haar talenten en kwaliteiten helpen ontdekken en kinderen uitdagen om het beste in zichzelf naar boven te halen. Sociale kwaliteiten spelen een belangrijke rol: wij hebben hoge verwachtingen aangaande het zorgen voor jezelf en de omgang met elkaar. 
Ons Kindcentrum is voor een ieder toegankelijk en richt zich -naast de aandacht voor de kerndoelen zoals die voor het basisonderwijs gelden- op de optimale ontwikkeling van talenten en kwaliteiten van de kinderen en medewerkers.

Wij werken aan het vergroten, verdiepen en verbreden van kennis, maar vooral aan het ontwikkelen van vaardigheden om te ‘leren’. Wij streven naar uitdagend onderwijs en ‘eigenaarschap’ van het eigen leerproces, naar verantwoordelijkheid voor de eigen ontwikkeling. Dit streven vertaalt zich naar onze missie: het beste in jezelf naar boven halen!

 

Visie – Waar gaan wij voor?

Een integraal kindcentrum is voor ons een plek waar kinderen van 0-13 jaar de hele dag kunnen leren, spelen en zich ontwikkelen. Hier werken wij met enthousiasme, vanuit gezamenlijke en individuele deskundigheid aan dezelfde doelen en in hetzelfde pedagogisch klimaat. Wij zorgen voor een uitdagend, divers aanbod zodat leerlingen de regie over hun eigen ontwikkeling kunnen nemen in een omgeving waar zij zich thuis voelen. 

Aandacht voor de brede persoonlijke ontwikkeling vertaalt zich in het leren van vaardigheden die je nodig hebt om als persoon binnen een bepaalde omgeving te kunnen functioneren zoals jezelf doelen stellen, je houden aan regels, een ruzie bijleggen, samenwerken, kritisch denken, problemen oplossen, op een heldere manier je eigen mening geven. Wij onderschrijven de gedachte dat kinderen vele kwaliteiten van nature bezitten en dat het de kunst is deze verder te ontwikkelen en in banen te leiden.

Door het integreren van school, opvang en buitenschoolse activiteiten willen wij voor de jeugd in Warnsveld een belangrijke spil zijn. Ons streven is het realiseren van samenhang tussen school, opvang en de omgeving van de kinderen. Dat betekent het versterken van onze rol midden in de samenleving door actief de samenwerking tussen school en opvang, met ouders en met lokale organisaties op te zoeken. Het stimuleren van sociale en culturele vaardigheden en het effectief communiceren, zowel intern als extern gericht, zijn voor ons dan ook belangrijke aandachtspunten. Ruimte om samen jezelf te zijn!

Informatie in beeld

Volg ons op FacebookTwitter