Opvattingen over persoonlijke ontwikkeling
Kinderen hebben wortels nodig, een stevige basis: ze mogen zijn wie ze zijn en willen geliefd worden zoals ze zijn. Daarnaast hebben ze vleugels nodig: ruimte om hun eigen weg te gaan, om eigen keuzes te maken die passen bij hun behoeften. Daarbij heeft elk kind een bepaalde mate van ondersteuning nodig, zodat het zijn vleugels durft en kan gebruiken om uit te groeien tot wie en wat het kan worden. Wij onderschrijven de behoefte aan autonomie (‘ik kan het zelfstandig’), aan competentie (‘ik kan het’) en aan relatie (verbondenheid en betrokkenheid). De vervulling van deze basale behoeften geeft kinderen de ruimte hun talenten en mogelijkheden te verkennen en ontwikkelen. 

 • Sociale vaardigheden zijn de voorwaarden om een veilig sociaal emotioneel klimaat te realiseren. Zonder een veilig sociaal emotioneel klimaat kunnen kinderen en medewerkers zich niet ontwikkelen. In het Kindcentrum vormen deze vaardigheden het hart. De Kanjertraining is ons instrument, deze geeft handvatten voor de manier waarop we het ontwikkelen van sociale vaardigheden concreet maken.
 • Wij creëren een sfeer van rust, veiligheid en geborgenheid, plezier en structuur voor kinderen en voor de medewerkers. We dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de gewenste sfeer in het Kindcentrum. 
 • Wij streven naar ‘eigenaarschap’ voor het eigen leerproces; regie over de eigen ontwikkeling, voor zowel leerlingen als medewerkers.
Opvattingen over onderwijs en leren
 • Leren is het uitbreiden van bestaande kennis en het verkennen van nieuwe vaardigheden; leren doe je in een context, die is belangrijk om tot leren te komen. Leren doe je met alle zintuigen, leren is doen. Leren is een manier om doelen te bereiken; om te leren is samenwerking nodig. Fouten maken, reflecteren en evalueren is belangrijk.
 • Alle mogelijkheden tot leren willen benutten betekent dat wij uitgaan van kansen en handelingsgericht werken.
 • Het kind staat centraal, daarbij wordt uitgegaan van het competente kind. 
 • Talentontwikkeling betekent voor ons dat wij ieder kind zijn/haar talenten en kwaliteiten helpen ontdekken en kinderen uitdagen om het beste in zichzelf naar boven te halen.
 • Met respect voor het autonome ontwikkelingstempo van ieder kind bieden wij alle kinderen gelijke ontwikkelingskansen. Medewerkers streven naar maatwerk om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van kinderen.
 • Kennis en vaardigheden op het gebied van taal en rekenen zijn belangrijk in het Kindcentrum; er wordt vanuit verschillende invalshoeken en kaders aan gewerkt.
Ons Kindcentrum stelt zich ten doel de kinderen die aan haar worden toevertrouwd een stevige basis mee te geven. Die basis is bedoeld voor zowel de cognitieve als de sociale ontwikkeling van kinderen. Daarbij zijn we er als school niet alleen op uit om aan dat fundament vóór kinderen te bouwen. We leren kinderen vooral aan hun eigen fundament te bouwen. Wij stimuleren  zelfstandigheid, het samenwerken en het nemen van initiatief en eigen verantwoordelijkheid. Dit zijn belangrijke vaardigheden die kinderen in het vervolgonderwijs en de samenleving nodig hebben om goed te kunnen functioneren. 

Opvattingen over samenwerken 
Ontwikkelen (‘leren’) doe je samen met anderen, is onze overtuiging. Wij streven er naar om kwaliteiten van kinderen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. De medewerkers herkennen en waarderen talenten en kwaliteiten en wakkeren ze vervolgens op de juiste wijze aan. Wij werken graag samen met ouders en instellingen. Wij zijn er van overtuigd dat de moderne samenleving om mensen vraagt die hun kwaliteiten kennen èn weten te bundelen. 

In het kindcentrum dragen medewerkers en ouders een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de  ontwikkeling van het kind.
 • Het Kindcentrum is geen gesloten eenheid maar haalt de buitenwereld naar binnen en omgekeerd, zodat kinderen kunnen ontdekken, zich ontplooien en weerbaar worden in wisselwerking met hun omgeving.
 • Ouders worden uitgenodigd een actieve positie in te nemen binnen het kindcentrum. 
 • Medewerkers vinden het belangrijk om de zorg voor kinderen en het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen te delen met de ouders. 
 • Opvoedingsaanpak thuis en in het Kindcentrum worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd; ouders kiezen (mede) voor het Kindcentrum vanwege de manier waarop het pedagogisch handelen vorm krijgt.
Het Kindcentrum wil in de zorg en dienstverlening aan kinderen en ouders een breed en kwalitatief hoog serviceniveau bieden zodat ouders zich met vertrouwen kunnen verbinden aan het Kindcentrum. Dat betekent dat wij nauw samenwerken met externe organisaties en professionals en ouders actief informeren over mogelijkheden en activiteiten in de omgeving.

Informatie in beeld

Klik hier om naar de nieuwsbrieven te gaan.

Klik hier om naar het fotoalbum te gaan en de foto's te bekijken.

Social Media