Adriaan van den Ende koploper bouw energieneutrale school!

De nieuwbouw in het kort

In oktober 2012 is bepaald wie ons kindcentrum mocht bouwen. Uiteindelijk is gekozen voor Janssen-de Jong bouw i.s.m. met Architectenbureau Attika uit Zutphen. De bouw heeft gedurende het schooljaar 2013-2014 plaats gevonden, op het terrein van de school aan de Klaprooslaan. Er is gekozen voor een design en build constructie waarbij rekening gehouden moest worden met de exploitatiekosten. Daarbij staat duurzaamheid voorop. Tevens is er rekening gehouden met een geïntegreerde ruimte voor kinderopvang en BSO. 
Er vonden diverse overlegstructuren plaats. In de eerste plaats was er de stuurgroep, bestaande uit het bestuur van Stichting Archipel en de bouwpartners. Daarnaast was er de projectgroep met de medewerkers huisvesting van stichting Archipel en kinderopvangorganisatie, de directeur van de basisschool, Janssen De Jong bouw, Attika Architecten en projectleiders van Penta Rho. De voortgang was een gesprekspunt in het teamoverleg op school en tijdens de vergaderingen van de medezeggenschapsraad. In de nieuwsbrief en via de website en twitter werden de ouders en leerlingen op de hoogte gehouden. Ter afstemming werd er overleg met de gemeente gevoerd (afdelingen Onderwijs, Groen en Verkeer). Er vond eveneens overleg plaats met de verkeerscommissie van de school.
In januari 2013 hebben er sonderingswerkzaamheden plaatsgevonden. Het archeologisch onderzoek (zomer 2013) is afgerond door RAAP en heeft geen noemenswaardige resultaten opgeleverd.

Tijdelijke huisvesting

Tijdens de sloop van het oude schoolgebouw en de nieuwbouw moest de school verhuizen naar een tijdelijke huisvesting. De gemeente is verantwoordelijk voor adequate huisvesting en heeft het “oude” gemeentehuis van Warnsveld aan de Rijksstraatweg aangewezen als tijdelijke locatie voor onze school. Het voldeed aan onze eisen: riant, licht en voldoende lokalen. Wij maakten gebruik van de gehele bovenverdieping (6 tot 7 lokalen), vier lokalen op de benedenverdieping, de centrale hal en de “raadszaal”. Aandachtspunten waren de verkeerssituatie rond het gebouw en het creëren van buitenspeelruimtes. Daarover voerden wij overleg over met de gemeente, het team en de verkeerscommissie van school. Wij zagen een aantal mogelijkheden, daarbij hebben wij uiteraard zoveel mogelijk rekening gehouden met omwonenden en activiteiten van een aantal bedrijven. 

Voorlichting betrokkenen

De gemeente organiseerde in overleg met Stichting Archipel een voorlichtingsavond voor omwonenden in februari 2013. In navolging op deze bijeenkomst werd er na de voorjaarsvakantie (maart 2013) een avond georganiseerd voor de ouders van onze school. Deze volgorde is conform de eis van de gemeente Zutphen. In april 2013 was er een informatieavond over de nieuwbouw voor ouders en medewerkers; in juni 2013 was er een informatieavond voor omwonenden en ouders over de verkeerssituatie rond de nieuwbouw en via deze website werd regelmatig de communicatie met intern betrokkenen en de buurtbewoners geplaatst. In juni 2013 vond er een voorlichtingsbijeenkomst voor ouders plaats over de verkeerssituatie rond het voormalige gemeentehuis van Warnsveld. 

Eerste steenlegging

Op woensdag 13 november 2013 heeft wethouder Willeumier samen met Sophie Janssen en Simon van Driel, respectievelijk het oudste en jongste kind van Kindcentrum Adriaan van den Ende, symbolisch de eerste steen gelegd voor de nieuwbouw.

In het kindcentrum werken kinderopvang en school samen aan een aanbod voor kinderen van nul tot dertien jaar. In nauw overleg met en door een extra financiële bijdrage van de gemeente Zutphen is het mogelijk om van het nieuwe gebouw een CO2-neutraal gebouw te maken door middel van een All-Electric concept. Kort samengevat omvat het all-electric concept:
- het realiseren van warmteopwekking middels een duurzame WKO installatie;
- geen gebruik van fossiele brandstoffen;
- een CO2-neutrale exploitatie;
- een hogere kwaliteit van het binnenklimaat;
- de potentie tot energieneutraal met het nu al aanbrengen van ongeveer 85 zonnepanelen.
De realisatie van dit concept sluit naadloos aan op de duurzaamheidsambities van de gemeente Zutphen. Het nieuwe Kindcentrum is niet alleen onderwijskundig en pedagogisch passend en functioneel maar ook duurzaam.

Informatie in beeld

Klik hier om naar de nieuwsbrieven te gaan.

Klik hier om naar het fotoalbum te gaan en de foto's te bekijken.

Twitter