Interne ontwikkelingen

De ontwikkeling van ons Kindcentrum zien wij als een voortdurend proces. Wij profileren ons als Kindcentrum, als “ruimte om samen jezelf te zijn”. Door het zichtbaar maken van onze missie en visie in ons gedrag laten wij zien waar wij voor staan, wat onze opvattingen zijn over ‘opvang, onderwijs en leren’, over persoonlijke ontwikkeling. Op de website, in de nieuwsbrieven en via twitter en facebook vestigen wij de aandacht op specifieke kwaliteiten en hoogtepunten van kinderen en medewerkers. Echter daar waar missie, visie en ambities formeel vastgelegd en daarmee ‘geborgd’ zijn, is het daarbij passende gedrag niet automatisch geoperationaliseerd. Wij streven er naar dat -voor medewerkers, kinderen, ouders en externen- zichtbaar is dat wij “zeggen wat we doen en doen wat we zeggen”. 

De sociale omgeving
De ontwikkeling naar een Kindcentrum vraagt onder meer om aandacht voor de sociale omgeving. Deze is van wezenlijk belang voor het leren, het zich ontwikkelen van medewerkers op de werkplek. De sociale omgeving zegt iets over hoe er in ons Kindcentrum gewerkt wordt. Het betreft de feitelijke contactmogelijkheden binnen en buiten de uit te voeren werkzaamheden, de ondersteuning en begeleiding of feedback van collega’s en leidinggevende. Kenmerken van de sociale omgeving worden zichtbaar binnen de dagelijkse omgang met elkaar, door te analyseren wie welke informatie met elkaar uitwisselt, wie met elkaar samen werkt, door de aan- of afwezigheid van conflicten of competitief gedrag en de inspanningen die beloond worden. In voortdurende ontwikkeling zijn daarom in gezamenlijkheid vastgelegde werkafspraken, bijvoorbeeld betreffende het gebruik van de ruimtes, beheer van en zorg voor het gebouw, toezicht en vooral samenwerking en overdracht van informatie.

De ontwikkelingen (kwaliteitszorg) binnen ons Kindcentrum zijn en worden na gezamenlijke besluitvorming vastgelegd en nageleefd. Het Kindcentrum kent onder meer afspraken betreffende Oudercontacten, het protocol Gedrag en omgangsregels, afspraken m.b.t. de Kanjertraining, het protocol Seksueel gedrag op de basisschool, het protocol Medisch handelen en het protocol Gescheiden ouders. Intern gelden het Taakbeleid van medewerkers, individuele ontwikkelingsplannen (Gesprekscyclus) en de Jaarplanning Teambijeenkomsten. 

Waarover spreken wij elkaar
Zowel persoonlijke als zakelijke (vakinhoudelijke) onderwerpen worden besproken; waarbij ons streven is om onderwerpen op individueel-, school-, bestuurs- en landelijk niveau aan bod te laten komen. Afhankelijk van de speerpunten binnen het jaarplan worden jaarlijks teamvergaderingen en studiedagen vastgelegd en worden desgewenst coördinatoren en/of werkgroepen samengesteld. Deskundigheidsbevordering wordt voor alle medewerkers als ook voor specifieke deelgroepen (onderwijs of opvang) ingezet. Periodieke intervisie in het kader van de leerlingenzorg en het analyseren van opbrengsten zijn vaste componenten binnen de jaarplanning. Dit doen wij zowel op schoolniveau als op groeps- en individueel niveau. Bij het oplossen van ‘problemen’ (bijvoorbeeld signalen van ongewenst gedrag, onvoldoende opbrengsten) leggen wij gezamenlijk de focus op wat we willen bereiken. 

Aanwijsbare bijdrage van medewerkers
Het werken met coördinatoren en werkgroepen in het belang van de ontwikkeling van het Kindcentrum gebeurt op basis van persoonlijke kwaliteiten, interesses en/of ontwikkelbehoefte van medewerkers. Deze medewerkers zorgen voor inhoudelijke voorbereiding, doen voorstellen, betrekken collega’s bij de uiteindelijke besluitvorming en zorgen voor ondersteuning bij de implementatie van verbeterpunten. De focus op ‘wat willen wij bereiken’ brengt dat medewerkers samen analyseren wat al wel goed gaat en wat wellicht op een andere plek, op een ander tijdstip, bij een ander, binnen een andere context maakt dat een belemmering zich niet voordoet. Zo leren wij van en met elkaar, formeel ‘georganiseerd’ door bijeenkomsten en inhoud vast te leggen in de jaarplanning. Medewerkers ervaren een breed gedragen gerichtheid op samenwerking op basis van gelijkwaardigheid; een bepaalde functie of rol is niet hiërarchisch zichtbaar of voelbaar. De ontwikkeling van school naar Kindcentrum zien wij als kans om samen met nieuwe collega’s onze manier van werken en omgaan met elkaar onder de loep te nemen en optimaal passend vorm te geven.

Elkaar aanspreken op het realiseren van de gewenste ontwikkeling
Na het formuleren van onze ambities volgt een periode van ‘operationaliseren’. Een periode van ‘weten waar wij voor staan en nu nog handen en voeten geven’. De stip op de horizon is gezet, de komende jaren werken wij aan het verbeteren en uitdragen van de kwaliteit van onze organisatie, passend bij onze visie. Er is gewerkt aan eenduidigheid betreffende de manier van besluitvorming, alsook het tegemoet komen aan de behoefte de inhoud van voorgenomen besluiten samen te bespreken en formeel vast te leggen. Dat heeft geresulteerd in het bespreken van, besluiten nemen over en het vastleggen van werkafspraken op organisatorisch en onderwijsinhoudelijk vlak. Deze werkafspraken worden jaarlijks met het hele team geëvalueerd vanuit de invalshoek ‘doen we de goede dingen  goed?’. 

Ontwikkelingen en processen maken in ons streven m.b.v. bijvoorbeeld het opstellen van protocollen min of meer routinematig deel uit van de dagelijkse praktijk op onze school. Aspecten van onze kwaliteitszorg zijn en/of worden ‘geborgd’ door vastgestelde afspraken, zijn/worden (werk)processen die periodiek geëvalueerd en aangescherpt worden. Het op de hoogte zijn van werkafspraken is ieders eigen verantwoordelijkheid; het ‘leven’ ervan een gezamenlijke. Informatie uitwisseling vind zowel één op één, in kleine groepjes als in teamverband plaats. Medewerkers streven naar het actief nemen van initiatieven en inbrengen van verschillende inzichten t.b.v. de ontwikkeling van het Kindcentrum.

Wat karakteriseert de inrichting
Het gebouw op zich zowel als de inrichting sluit aan op onze visie op de ontwikkeling en het leren van kinderen. Kleurgebruik en patronen ondersteunen de vrolijke sfeer en bieden tegelijk structuur, duidelijkheid. “Dit is jouw ruimte, die we samen delen”. Wij willen een leeromgeving vormgeven die het leer- en ontwikkelingsproces van leerlingen optimaal faciliteert. Het blijven nadenken over de inrichting van ons gebouw is van belang is bij het verwezenlijken van onze ambities. In ons geval betekent dit, dat wij de beschikbare ruimtes flexibel gebruiken vanuit de wens om ruimte te bieden aan talentontwikkeling, eigen initiatief, verschillende werkvormen, samenwerking of juist zelfstandig (ver)werken. 
De lesmethodes ondersteunen het streven naar ondersteuning van kinderen met verschillende ontwikkelbehoeften en vormen instrumenten ter bevordering van het zelfstandig werken en het nemen van eigen verantwoordelijkheid door kinderen. De omgangsregels worden gevisualiseerd door het gebruik van materialen en posters.

De boegbeelden van onze school
Medewerkers -daarmee bedoelen wij leerkrachten, pedagogisch medewerkers, directie, intern begeleider en onderwijsondersteunend personeel- vormen samen het formele boegbeeld van de school; ‘alle deuren staan open’. Het complete boegbeeld zien wij echter vooral als een samenwerking van kinderen, ouders, externen en onszelf, vanuit ons streven de ‘spil’ in deze omgeving te (willen) zijn.


Informatie in beeld

Klik hier om naar de nieuwsbrieven te gaan.

Klik hier om naar het fotoalbum te gaan en de foto's te bekijken.

Twitter