De Inspectie van het Onderwijs werkt vanaf augustus 2017 met nieuwe waarderingskaders en een nieuwe werkwijze. Gedurende het schooljaar 2015-2016 hebben zij door middel van pilots praktijkervaring op gedaan met het voorgenomen vernieuwde toezicht. Een groot aantal besturen heeft aan de pilots deelgenomen, zo ook ons bestuur. In de pilots werd onder meer het nieuwe waarderingskader getest. 

Het nieuwe toezicht is gebaseerd op twee pijlers: waarborgen en stimuleren. De Inspectie blijft er onverminderd op toezien dat alle leerlingen onderwijs krijgen van voldoende kwaliteit. Daarmee geven ze inhoud aan hun waarborgfunctie. Als het onderwijs niet voldoet, zullen ze daarover helder oordelen, zo nodig door uit te spreken dat er sprake is van zeer zwak onderwijs. Op dit punt verandert er weinig in het toezicht. Bij scholen waar de basiskwaliteit op orde is, zoals bij ons, wil de inspectie 'stimuleren om een stap verder te komen'. Goed onderwijs is de ambitie. Ze willen besturen en scholen stimuleren om stelselmatig te werken aan de verbetering van het onderwijs. Ze willen daarbij meer aansluiten bij de eigen kwaliteitsverantwoording door de besturen en de aangesloten scholen. Scholen die voldoende presteren gaan ze inzicht geven in verdere verbeterkansen. De twee pijlers van het nieuwe toezicht komen terug in het nieuwe onderzoekskader, wat ze tot op heden aanduidden als het toezichtkader. Dat onderzoekskader bevat een waarderingskader (wat onderzoekt de inspectie?) en een werkwijze (hoe onderzoekt de inspectie?). 

De Inspectie heeft op 8 februari 2016 een kwaliteitsonderzoek gedaan op basisschool Adriaan van den Ende. Dit onderzoek maakte tevens deel uit van een pilot-onderzoek bij het bestuur waaronder onze school ressorteert; stichting Archipel. Het kwaliteitsonderzoek op onze school is een verificatieonderzoek; dit betekent dat de rapportage niet door de Inspectie gepubliceerd wordt (www.onderwijsinspectie.nl). Vanzelfsprekend delen wij het rapport van bevindingen dat wij na het bezoek van de inspectie mochten ontvangen met u, onze huidige en toekomstige ouders, als belanghebbende. 

Informatie in beeld

Volg ons op FacebookTwitter