Het jonge Kind

Vanaf de eerste schooldag wordt de vierjarige goed gevolgd. We vinden het belangrijk regelmatig contact met de ouders te hebben. Rond de vierde verjaardag van uw kind wordt er aan de hand van een intakeformulier een gesprek gevoerd tussen leerkracht en ouder(s). Ook volgen we kinderen door middel van observaties tijdens spel binnen en buiten. In de groepen 1 en 2 gebruiken we de pravoo kleuterobservatielijst. De leerkracht vult regelmatig lijsten in om bij te houden hoe een kind zich op allerlei gebieden ontwikkelt. Als blijkt dat de ontwikkeling anders verloopt dan verwacht, zal de leerkracht onderzoeken waardoor dit komt. Vervolgens zal gekeken worden of het wenselijk en mogelijk is maatregelen te treffen om de ontwikkeling te bevorderen. Vaak kan dit spelenderwijs. Indien noodzakelijk kan de leerkracht ook met een groepje kinderen of met één kind apart extra oefenen. Ook de sociaal- emotionele ontwikkeling wordt op deze wijze gevolgd. De leerkracht noteert relevante gegevens in de daarvoor bestemde leerlingenadministratie ‘parnassys’. Alle informatie van uw kind slaan we op in een leerlingendossier, dat op school wordt bewaard. Wilt u dit dossier inzien, dan kunt u daarvoor een afspraak maken met de directeur van de school.

We toetsen in groep 1 (juni) en 2 (feb en juni) ook met methode onafhankelijke toetsen. Dit zijn de Cito toets Taal en rekenen voor kleuters. Deze toetsen kunnen extra worden afgenomen als kinderen extra begeleiding hebben gekregen of bij twijfel over de vorderingen. De uitslag van de toetsen kan aanleiding geven kinderen extra te begeleiden op de diverse onderdelen. Deze extra begeleiding wordt altijd vastgelegd en met u als ouder besproken. Als er twijfel is over plaatsing van groep 2 naar groep 3 worden in april/mei zo nodig extra observaties en/of toetsen afgenomen om goed zicht te krijgen op alle voorwaarden die nodig zijn om de overgang te laten slagen. Medio juni nemen wij als school de beslissing om uw kind wel of niet naar groep 3 te laten gaan. Als uw kind blijft in groep 2 noemen we dat verlengde leertijd. Dit extra jaar zetten wij dan in om uw kind extra te begeleiden op de ontwikkelingsgebieden waar dat nog nodig is. Betrokkenheid van ouders bij het onderwijs is van groot belang. In de kleutergroepen stimuleren wij dit onder meer door de dagelijkse inloop, die ouders de kans geeft met hun kind mee te spelen en de groep te leren kennen.

Observeren
Observeren is een van de belangrijkste instrumenten die wij inzetten om de ontwikkeling van uw kind in kaart te brengen. Observeren doen we de hele dag door, hetzij spontaan, hetzij gepland. Tijdens het werken, individuele lesjes en diverse groepsactiviteiten. De observaties van de leerkracht worden genoteerd in de daarvoor bestemde klassen-/leerling administratie. Voor het -valide- ‘monitoren’ van de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen gebruiken wij “KANVAS”. Dit is een instrument om inzicht te krijgen in de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. KANVAS is gekoppeld aan het aanbod vanuit de kanjertraining en heeft naast een observatielijst voor de leerkracht ook een leerlingen-vragenlijst voor kinderen vanaf groep 5.

Toetsen en rapporten
Door goed te observeren krijgt de leerkracht inzicht in de ontwikkeling van uw kind en de hulp die hij/zij daarbij nodig heeft. De (ouders van) kinderen in groep 2 krijgen in juni een rapport. Tweemaal per jaar ontvangen de (ouders van) kinderen in groep 3 t/m 8 een rapport. In het rapport staat beschreven hoe het kind zich gedraagt, hoe de werkhouding is en hoe de vorderingen zijn. Deze onderwerpen worden tijdens een tien minutengesprek met de ouders besproken. Deze gesprekken -voor ouders van kinderen in de groepen 1 t/m 8- vinden doorgaans in november, februari en in juni plaats. 
Regelmatig worden alle kinderen vanaf groep 3 getoetst in lezen, rekenen, woordenschat, begrijpend lezen en spelling. Er zijn zowel methode gebonden toetsen als niet methode gebonden toetsen. De methode gebonden toetsen zeggen ons iets over de kennis die is opgedaan na de aangeboden stof. Bij de niet methode gebonden toetsen, die worden afgenomen medio januari en medio juni kijken we hoe de kennis van onze leerlingen is ten opzichte van het gemiddelde kind in Nederland.

“Wij zien toets gegevens niet als een vaststaand feit waar we geen invloed op hebben, maar als uitkomst van de kwaliteit van het gegeven onderwijs. Dat betekent dat we voortdurend kijken wat beter kan: Het handelen van de leerkracht? De didactiek? Het klassenmanagement? Het omgaan met verschillen? Toets gegevens, daar leren we van en zien we als een hulpmiddel om ons onderwijs te verbeteren. De leerprestaties verbeteren we door goed les te geven.”

Kindportfolio
Wij ontwikkelen een kindportfolio (ipv het huidige rapport), om de brede ontwikkeling van een kind concreter en zichtbaar weer te geven.


Beleid

Het beleid met betrekking tot begeleiding en zorg staat omschreven in het zorgplan van onze school. Onze school participeert in het samenwerkingsverband IJsselBerkel. Ons zorgplan wordt voor een belangrijk deel bepaald door het zorgbeleid van IJsselBerkel. Ons zorgplan is zowel bij de intern begeleider als bij de directeur te verkrijgen. In ons schoolondersteuningsprofiel (2017-2018) is beschreven in welke mate wij reeds voldoen aan de (hoge) eisen die ons samenwerkingsverband stelt aan de ondersteuning die op schoolniveau (basisondersteuning) geboden dient te worden. Ontwikkelpunten zijn opgenomen in het jaarplan voor komend schooljaar en het Schoolplan 2015-2019.
 

Kinderen voor wie de basisondersteuning ontoereikend is, komen in aanmerking voor extra of zware ondersteuning. Hierbij gaat het dus om ondersteuningsmogelijkheden die verder gaan dan de gemaakte afspraken over de basisondersteuning. Extra ondersteuning wordt binnen het reguliere onderwijs aangeboden. De zware ondersteuning betreft een plaatsing binnen het speciaal (basis) onderwijs.

In het stroomschema ondersteuningsroute staan de te volgen stappen met uitleg. Ons uitgangspunt is dat leerkrachten en ouders belangrijke partners zijn bij de ontwikkeling van kinderen. Op verzoek verduidelijkt onze intern begeleider graag de schematische weergave van de ondersteuningsroute.

Intern begeleiders:
Roosmarijn van de Veer - groep 1 t/m 3
Marloes van Velden - groep 4 t/m 8
T: 0575-522234

Jeugdgezondheidszorg (GGD)
De jeugdgezondheidszorg (JGZ) volgt de gezondheid en ontwikkeling van jeugdigen tot 18 jaar en helpt bij vragen. Tot 4 jaar kunnen ouders terecht bij het consultatiebureau. Vanaf 4 jaar ondersteunt de JGZ. Het digitale dossier van ieder kind gaat mee naar de GGD. De JGZ kan deelnemen aan het zorgteam op school.

Jeugdgezondheidszorg GGD.pdf


Informatie in beeld

Volg ons op FacebookTwitter