Gedrag

Eén van onze uitgangspunten is dat kinderen met plezier naar ons Kindcentrum gaan. Voor een goede sfeer zijn duidelijke regels en afspraken nodig. Maar, net zo belangrijk, duidelijke regels zorgen ervoor dat kinderen zelfstandig kunnen werken. De regels en afspraken bespreken we met de kinderen in de groep. Vanuit de gedachte van wederzijds respect en iedereen in zijn waarde laten. Er zijn regels voor het omgaan met elkaar, voor het omgaan met materialen en voor het bewegen binnen en buiten het Kindcentrum. 

Omgaan met elkaar
Het respectvol met elkaar omgaan vormt de basis van een klimaat waarin kinderen zich veilig en vertrouwd kunnen ontwikkelen. Kinderen sporen wij aan om kanjergedrag te laten zien. Dat doen wij met een doelgerichte aanpak; kinderen leren positief over zichzelf en anderen te denken. De kanjertraining ondersteunt kinderen zich bewust te worden dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag en een keuze hebben in de vraag hoe zich te gedragen in verschillende situaties. De regels voor het omgaan met elkaar worden samen met de kinderen opgesteld in de vorm van een 'missiestatuut'. Hierin verwoorden kinderen "Wat voor groep willen wij zijn?". Het missiestatuut komt voort uit Gewoonte 1 #WeesProActief en is een voorbeeld van hoe wij de Kanjertraining binnen het werken vanuit de 7 gewoonten integreren. 

Conflicten voorkomen en oplossen

Door het trainen en naleven van de gedragsregels vanuit de Kanjertraining werken wij samen aan het voorkomen, maar ook het oplossen van conflicten. Conflicten zijn vervelend maar maken ons ook sterker, leren ons de gevolgen van bepaald gedrag onder ogen zien. Door te bemiddelen bij conflicten ondersteunen wij de kinderen te kiezen voor het ‘kanjer’-gedrag in de omgang met elkaar, hen bewust te maken dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag en daarmee dat van een ander kunnen beïnvloeden. 

Conflict = botsing tussen twee waarheden die niet in één verhaal passen
Beide gevoelens zijn de waarheid → niet “wie heeft er gelijk” maar “hoe komt het binnen, wat is de bedoeling” en “hoe lossen we het op”?

Het is niet voor alle kinderen altijd even eenvoudig zich aan de afspraken te houden; er zijn van die dagen dat ‘het stormt’. Ook hier hebben we als leerkrachten van de kinderen te maken met individuen: niet ieder kind kan op dezelfde manier worden aangesproken. En bovendien zullen kinderen proberen of de grenzen niet wat verlegd kunnen worden. Er zullen soms fricties of conflicten zijn. We leren de kinderen hier op een goede manier mee om te gaan, bijvoorbeeld door bruggen te bouwen en met elkaar in gesprek te blijven. En door verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag. 
In dat kader besteden we aandacht aan pesten. We onderkennen dat pesten in de maatschappij, dus ook in ons Kindcentrum, een item is. Pesten is iets anders dan plagen. Elkaar met humor in de boot nemen, leert kinderen weerbaar te worden en om zichzelf te kunnen lachen. Pesten is iets anders. Pesten betekent dat een kind bij herhaling en over een langere periode het slachtoffer is van ongewenst gedrag. Pesten wordt niet geaccepteerd en wordt binnen het Kindcentrum  aangepakt.

Ontoelaatbaar gedrag

De kanjertraining biedt een ruim reservoir aan krachtige interventies en beïnvloedingswijzen. Daardoor is er een gezamenlijke lijn ontwikkeld in de omgang met de kinderen (en de ouders). Die zorgt doorgaans voor een veilig sociaal klimaat. Doet zich toch terugkerend storend of agressief gedrag voor, dan treden wij daartegen op. Bij sociaal onvermogen van een kind is het handelingsgericht werken (HGW) een kansrijke en tevens verplichte aanpak (onderdeel van de ondersteuningsstructuur Leerlingenzorg).
 
Binnen het team en de MR heeft de school de regels besproken met betrekking tot de vraag hoe te handelen in het geval zich een ernstig incident binnen ons Kindcentrum voordoet. Deze regels treden pas in werking als de mogelijkheden in het voortraject (ondersteuning, gesprekken, belonen/straffen, gedragsafspraken) geen verandering van gedrag tot gevolg hebben gehad. Deze regels zijn vastgelegd in ons Protocol ontoelaatbaar Gedrag. Met deze regels handelen wij conform de bepalingen vanuit de Wet op het Primair Onderwijs (WPO art 40), deze bepalingen liggen bij de directie ter inzage. Ons protocol is gebaseerd op het protocol Toelating, Schorsing en Verwijdering van stichting Archipel.

Wij benadrukken het volgende: individuele kinderen, context en vormen van ‘ongewenst of ontoelaatbaar’ gedrag zijn nimmer één op één vergelijkbaar. Bij (vermoedens van nog te diagnosticeren) sociaal onvermogen werken ouders, kind en school samen, al dan niet binnen het HGW-traject, aan het vergroten van gewenste sociale vaardigheden en handvatten voor betrokkenen om het kind hierin te ondersteunen. Ouders zijn op de hoogte van het feit dat wij geen informatie mogen en zullen verstrekken betreffende trajecten aangaande andere kinderen dan die van henzelf. 
Rode draad: verandering begint bij jezelf!

Wij geloven er in dat verandering begint bij jezelf. Dat volwassenen en kinderen verantwoordelijkheid moeten nemen (en neer leggen daar waar het hoort). Ouders en medewerkers handelen vanuit gemeenschappelijk belang: dat van het kind. 

De dagelijkse praktijk

  • Medewerkers en kinderen geven elkaar een hand en maken oogcontact aan het begin van de lesdag.
  • De kanjerregels en het missiestatuut zijn gevisualiseerd: regels aan de muur, vooral ook de witte pet in het zicht en gebruiken.
  • Leren=constant herhalen; ieder moment van de dag → teamleden hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle kinderen; kanjerregels worden vanzelfsprekend ook uitgedragen in de hal, op het plein, tijdens schoolbrede activiteiten, etc.
  • Ga niet uit van wat je denkt dat je ziet, probeer er achter te komen wat er echt is, iedere keer weer → wij verwachten van onszelf, van kinderen en van ouders dat we elkaar een vraag stellen (“wat gebeurt er?”) alvorens een conclusie te trekken

Ter afsluiting
Wij streven er naar dat ouders (en medewerkers) zien dat hun kind graag naar school gaat. En dat allen een prettige sfeer tussen kinderen onderling en kinderen en medewerkers ervaren. Wij hebben graag samen met ouders aandacht voor ‘rust, orde en discipline’. Vinden het belangrijk er rekening mee te houden dat ieder kind anders is en hebben aandacht voor het omgaan met elkaar. Dat betekent dat wij voortdurend in gesprek zijn en blijven over hoe wij met elkaar omgaan; “zeggen wat je doet en doen wat je zegt”. Kinderen leren wij wat er van hen verwacht wordt als het gaat om respectvol omgaan met elkaar (en met eigen en andermans spullen) en daar naar te handelen. 

Met deze regels en afspraken beogen wij helderheid voor alle betrokkenen, zodat wij samen en vooral eenduidig kunnen werken aan het naleven van gewenste regels en omgangsvormen.

Kanjertraining

Op school geven wij de kanjertraining. Dit is een programma voor de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen. In de training leren de kinderen onderscheid maken in manieren van reageren. De wijze waarop kinderen reageren heeft vaak te maken met het zelfbeeld en met opvattingen over de buitenwereld. Tijdens de training wordt er gebruik gemaakt van verschillende dierfiguren. De dierfiguren zijn vergelijkingen van (kinder)gedrag.

De tijger

Dit is een kanjer. Een kind dat assertief is en zich in allerlei situaties goed weet te handhaven, is een tijger.


Het aapje
Deze probeert contact te krijgen door met de pestvogel mee te doen en overal een grapje van te maken. Het aapje neemt niets en niemand serieus.

Het konijn
Deze denkt dat hij/zij minder waard is dan anderen, is vaak bang en heeft last van faalangst.


De pestvogel
Deze vindt zichzelf geweldig; alle anderen deugen niet en hij/zij bepaalt zelf wel wat hij doet.


 
Tijdens de training komen tal van onderwerpen aan de orde zoals gespreksvaardigheid, interesse tonen, mening durven geven, stoppen met treiteren, zelfvertrouwen, trots zijn, uit de slachtofferrol stappen, het heft in eigen hand nemen en verantwoordelijkheid nemen voor jouw eigen gedrag.

Binnen de school wordt met 5 kanjerafspraken gewerkt:

              we vertrouwen elkaar
              we helpen elkaar
              we werken samen
              we hebben plezier
              we doen mee

Binnen de kanjertraining wordt de kinderen geleerd hoe met pesten om te gaan. Kinderen leren welke gevolgen bepaald gedrag heeft, hoe ze met hun eigen gedrag de situatie kunnen veranderen.

Door het trainen en naleven van de gedragsregels vanuit de Kanjertraining werken wij samen aan het voorkomen, maar ook het oplossen van conflicten. Conflicten zijn vervelend maar maken ons ook sterker, leren ons de gevolgen van bepaald gedrag onder ogen zien. Door te bemiddelen bij conflicten ondersteunen wij de kinderen te kiezen voor het ‘kanjer’-gedrag in de omgang met elkaar, hen bewust te maken dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag en daarmee dat van een ander kunnen beïnvloeden. Neemt u eens een kijkje op: www.kanjertraining.nl

                            Hier ben ik 
                            Het is goed dat ik er ben 
                            Er zijn mensen die van mij houden 
                            Niet iedereen vindt mij aardig 
                            Dat hoort zo 
                            Ik luister wel naar kritiek 
 
                            Ik zeg wat ik voel en wat ik denk 
                            Doet iemand vervelend tegen mij? 
                            Dan haal ik mijn schouders op 
                            Doet iemand rot, 
                            Dan doe ik niet mee. 
                            Ik gedraag me als een kanjer 
                            Want ik ben een kanjer!


Informatie in beeld

Volg ons op FacebookTwitter