Contacten met ouders

Ouders en medewerkers van het Kindcentrum delen de opvoeding van het kind. Daarom is het zo belangrijk dat zij dezelfde mening hebben -of in ieder geval in gesprek blijven- over opvoeden. Er moet overeenstemming zijn over de wijze waarop het kind wordt opgevoed. Het is belangrijk dat de opvoeders vertrouwen hebben en uitstralen in de eigen mogelijkheden van het kind. 

Het Kindcentrum verwacht van ouders dat zij:
• de doelstellingen van het Kindcentrum respecteren
• vertrouwen hebben in het eigen kunnen van het kind
• de moed hebben zo objectief mogelijk naar hun eigen kind te kijken
• respectvol en liefdevol naar hun kind zijn
• een open contact hebben met de medewerkers van het Kindcentrum
• zich loyaal opstellen naar het Kindcentrum

Informatie aan de ouders
Een goed contact tussen het Kindcentrum en thuis is heel belangrijk. Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen, over algemene zaken, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen op de hoogte houdt. Tijdens de inloopmomenten kunt u het werk van uw kind inzien, maar komt u ook vooral na les/opvangtijd nog even naar binnen wanneer uw kind u iets wil laten zien.

Gescheiden ouders
Gescheiden ouders hebben beiden recht op informatie. De ouder die niet met het direct gezag is belast moet er wel zelf om vragen. Dit kan bij de directeur of bij de groepsleerkracht/-medewerker van het kind. Wij hanteren het op bestuursniveau vastgestelde Protocol Gescheiden ouders, zodat er voor alle betrokkenen duidelijkheid is over verantwoordelijkheden en het delen van de zorg voor uw kind.

Schriftelijke informatie
Maandelijks verschijnt de Nieuwsbrief, ouders ontvangen deze per e-mail en kinderen kunnen desgewenst een papieren exemplaar meenemen (beschikbaar in de hal van het Kindcentrum). Hierin leest u over de belangrijke, bijzondere en leuke gebeurtenissen, uit de groepen maar ook die het hele Kindcentrum aangaan. Tevens kunt u alle informatie vinden op onze website. Als we snel (veelal geldend voor een specifieke groep)  informatie willen doorgeven ontvangt u een e-mail, in enkele gevallen krijgen de kinderen een brief mee. Bij informatie, vragen of opmerkingen betreffende individuele kinderen zal de groepsleerkracht/pedagogisch medewerker telefonisch contact met u als ouder opnemen, ofwel u persoonlijk aanspreken bij het brengen of halen van uw kind. De kalender op deze website fungeert als jaarplanning. Via de nieuwsbrief en website worden wijzigingen en aanvullingen door het jaar heen bekend gemaakt.

Website
Op de website staat actuele informatie naast allerlei wetenswaardigheden over het Kindcentrum en de groepen. Ook foto’s van activiteiten en vieringen vindt u daar. Hebt u er bezwaar tegen dat de foto of het werk van uw kind op de website staat, geeft u het dan z.s.m. door aan de medewerkers of aan de directeur.

Ouderavonden
Jaarlijks worden enkele ouderavonden georganiseerd. Kort na de aanvang van het schooljaar -afdeling Onderwijs- een algemene avond voor de groep van uw kind (de informatie/ kennismakingsavond). De leerkrachten vertellen wat zich in de loop van dat jaar in de groep gaat afspelen. Medio oktober/november leggen de oudervereniging en medezeggenschapsraad in de Jaarvergadering verantwoording af over activiteiten en het gevoerde financiële beleid. Ook thema avonden rondom diverse (opvoedkundige) onderwerpen zijn onderdeel van het aanbod.

Rapportgesprekken afdeling Onderwijs
Drie keer per jaar (in november, in februari/maart en in juni) worden er tien-minuten-gesprekken gehouden over de ontwikkeling van het kind. In verband met de uitslag van de Eindtoets/bespreking van het (voorlopige) schooladvies VO voor leerlingen in groep 8 kan de leerkracht van deze groep afwijken van de vastgestelde datum.

Wanneer u als ouder op enig moment een vraag heeft over de ontwikkeling van uw kind of over iets wat u via uw kind of een ander heeft gehoord, stelt u deze vraag dan. Uw eerste aanspreekpunt is de groepsleerkracht/pedagogisch medewerker van uw kind. Deze zal samen met u bespreken of het wenselijk is om even een afspraak te maken, ofwel -indien mogelijk- uw vraag direct beantwoorden.

Met de ouders van kinderen die extra zorg/ondersteuning nodig hebben wordt vaker gesproken. De noodzaak hiertoe kan zowel door de leerkracht/pedagogisch medewerker, de intern begeleider/leerlingbegeleider als door de ouders worden aangegeven.

Afspraak
De directeur heeft geen officieel spreekuur maar u kunt haar altijd aanspreken en indien nodig een afspraak maken. De directeur is tevens bereikbaar via jettievanosch@archipelprimair.nl. 

Informatie in beeld

Volg ons op FacebookTwitter